НАПЪ̀ДВАМ1, -àø, íåñâ.; íà­ïъ̀­äÿ, -èø, ìèí. ñâ. -èõ, ñâ., ïðåõ. Дè­àë. Нàïúæäàì1. íà­ïúä­âàì ñå, íà­ïú­äÿ ñå ñòðàä.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.

      НАПЪ̀ДВАМ2, -àø, íåñâ.; íà­ïъ̀­äÿ, -èø, ìèí. ñâ. -èõ, ñâ., ïðåõ. Дè­àë. Нàïúæäàì2. íà­ïúä­âàì ñå, íà­ïú­äÿ ñå ñòðàä.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.