НАПЪ̀ТСТВЕНО íà­ðå÷. Кà­òî ñå èç­ðà­çÿ­âà, èç­êàç­âà íà­ïúò­ñ­ò­âèå. — Тè, áà­òå, íà­ëè­âàø âî­äà â ÷óæ­äà âî­äå­íè­öà — ñìúì­ðè ãî íà­ïúò­ñ­ò­âå­íî Кè­ðî, êà­òî îñ­òà­íà­õà ñà­ìè. Г. Кà­ðà­ñ­ëà­âîâ, ОХ II, 455.