НАРЕДЯ̀1. Вæ. í à ð å æ ä à ì1 è í à ð å ä ÿ­ â à ì.

      НАРЕДЯ̀2. Вæ. í à ð å æ ä à ì2.