НАРЕКА̀1. Вæ. í à ð è ÷ à ì1 è í à ð å ê­ â à ì1.

      НАРЕКА̀2. Вæ. í à ð å ê â à ì2.

      НАРЕКА̀3. Вæ. í à ð è ÷ à ì2.