НАРЀКВАНЕ1, ìí. -èÿ, ñð. Дè­àë. Оòãë. ñúù. îò íàðåêâàì1 è îò íà­ðåê­âàì ñå; íàðè÷àíå1.

      НАРЀКВАНЕ2, ìí. -èÿ, ñð. Дè­àë. Оòãë. ñúù. îò íàðåêâàì2 è îò íà­ðåê­âàì ñå; íà­ðè­÷à­íå2, íàãîâàðÿíå2.