ОБЩА̀К, ìí. ‑öè, ì. Дè­àë. Оáù ìè­íåé. Оá­ùàê — öúð­êî­â­íà êíè­ãà ñ áî­ãî­ñ­ëó­æå­á­íè ïå­ñ­íè â ÷åñò íà Бî­ãî­ðî­äè­öà è íà äðó­ãè ñâåò­öè — Мè­íåÿ îá­ùàÿ. М. Кúí­÷åâ, В, 717.