ОБЪ̀РША. Вæ. î á ú ð ñ â à ì è î á ú ð ñ ó­ â à ì.