ОВЧА̀РОВ, ‑à, ‑î, ìí. ‑è, ïðèë. Рàçã. Оâ­÷àð­ñ­êè. Дî­é­÷èí èç­ïè­âà øè­øå ðà­êèÿ,.. äî­ïè­ðà ðú­êà äî îâ­÷à­ðî­âèÿ êà­âàë è ïîä­õ­âúð­ëÿ. К. Пåò­êà­íîâ, ОБ, 2-3. — Пðîñ­òè ìè, îò­÷å, ÷å íå ìî­ãà äà òå ïðè­å­ìà, êàê­òî ïî­äî­áà­âà, çà­ùî­òî áåç æå­íà å ìî­ÿò äîì. А îâ­÷à­ðî­âà êú­ùà áåç æå­íà å êà­òî ÷àí áåç åçèê. А. Дîí­÷åâ, ВР, 54. Тÿì ùå áú­äå äðà­ãî äà ðàç­êàç­âàò, ÷å ñè­íúò îâ­÷à­ðîâ å áèë â Сâÿ­òà Нå­äå­ëÿ â êðú­÷­ìà­òà. БК (ïðå­âîä), 23. Нàé-íà­ï­ðåæ áå áÿø ÿãî­âà [ñþ­ðèÿ], / ñëå­ä­íÿ­íà áå êå­õàüî­âà, / çà­ä­íà­òà áå éîâ­÷à­ðî­âà. Нàð. ïåñ., СáНУ ХХХIХ, 155.

Оâ­÷à­ðîâ ñòàï. Дè­àë. Дè­âà òðå­âà, êî­ÿ­òî íà íÿ­êîè ìåñ­òà ñå ÿäå; ìà­÷åö (Н. Гå­ðîâ, РБЯ).