ОВЪ̀РХАМ. Вæ. î â ú ð õ â à ì è î â ú ð­ õ ó â à ì.