ОВЯ̀ВАМ, ‑àø, íåñâ.; îâѐÿ, ‑ѐåø, ìèí. ñâ. îâя̀õ è îâå­я̀õ, ïðè÷. ìèí. ñâ. äå­ÿò. îâя̀ë, ‑à, ‑î, ìí. îâѐ­ëè è îâѐ­ÿë, ‑à, ‑î, ìí. ‑è, ïðè÷. ìèí. ñòðàä. îâя̀í, ‑à, ‑î, ìí. îâå­íè è îâѐ­ÿí, ‑à, ‑î, ìí. ‑è, ñâ., ïðåõ. Дè­àë. Оò­âÿ­âàì. îâÿ­âàì ñå, îâåÿ ñå ñòðàä.