ОГРЍЗКВАМ, ‑àø, íåñâ.; îã­ðѝç­êàì, ‑àø, ñâ., ïðåõ. 1. Рàçã. Оã­ðèç­âàì. — Нå ìè äà­âà­øå ñúð­öå­òî äà ãî [êî­íÿ] èçîñ­òà­âÿì ñàì íà ïî­ãàí­öè­òå! Щÿ­õà äà ãî îã­ðèç­êàò äî êî­êàë, êà­òî ÷à­êà­ëè. А. Гó­ëÿø­êè. ЗВ, 437.

2. Жàðã. Иçÿæ­äàì, èç­ã­ðèç­ê­âàì. Оã­ðèç­êàõ­òå ëè ñè ìàí­ä­æè­òå äà òðúã­âà­ìå? îã­ðèç­ê­âàì ñå, îã­ðèç­êàì ñå ñòðàä.