ОГРЪ̀ЩАМ, ‑àø, íåñâ.; îãъ̀ð­íà, ‑åø, ìèí. ñâ. ‑àõ, ïðè÷. ìèí. ñòðàä. îãъ̀ð­íàò, ñâ., ïðåõ. Дè­àë. Оá­ã­ðú­ùàì. îã­ðú­ùàì ñå, îãúð­íà ñå ñòðàä. è âçà­èì.

— Оò Н.Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.