ОГЪ̀РТАМ, ‑àø, íåñâ.; îãъ̀ð­íà, ‑åø, ìèí. ñâ. ‑àõ, ïðè÷. ìèí. ñòðàä. îãúð­íàò, ñâ., ïðåõ. Оñ­òàð. è äè­àë. Зà­ã­ðú­ùàì; îã­ðú­ùàì. Зà­å­ä­íî ñ õëà­ä­íèÿ äúõ íà íîù­òà â êó­õ­íÿ­òà ïðèñ­òú­ïè ìà­ìà, îãúð­íà­òà ñ òå­æúê øàë. З. Сðå­á­ðîâ, Иçáð. ðàçê., 133. Аç è Мè­öî, îãúð­íà­òè â øè­ðî­êè êå­ïå­òà.., òî­êó ñå ïðå­ïú­âà­õ­ìå èç íå­ïî­ç­íà­òèÿ ïúò. П. К. Яâî­ðîâ, ХК, 117. îãúð­òàì ñå, îãúð­íà ñå ñòðàä. è âúçâð.