ОДЕБЕЛЯ̀ВАМ1, ‑àø, íåñâ.; îäå­áå­ëѐÿ, ‑ѐåø, ìèí. ñâ. îäå­áå­ëя̀õ, ïðè÷. ìèí. ñâ. äå­ÿò. îäå­áå­ëя̀ë, ‑à, ‑î, ìí. îäå­áå­ëѐ­ëè, ñâ., íå­ï­ðåõ. Дè­àë. Нàäåáåëÿâàì1, íà­ïúë­íÿ­âàì. Оäå­áå­ëÿë ìó âðà­òúò. Н. Гå­ðîâ, РБЯ III, 337.

      ОДЕБЕЛЯ̀ВАМ2, ‑àø, íåñâ.; îäå­áå­ëя̀, ‑ѝø, ìèí. ñâ. ‑ѝõ, ñâ., ïðåõ. Рÿä­êî. Пðà­âÿ íå­ùî äà ñòà­íå ïî-äå­áå­ëî; íàäåáåëÿâàì2. îäå­áå­ëÿ­âàì ñå, îäå­áå­ëÿ ñå ñòðàä.