ОДОНА̀Д íà­ðå÷. Дè­àë. Оò­òà­òúê, îò äðó­ãà­òà ñò­ðà­íà, îò­âúä. Пðî­òè­âîï. îäо̀­âàä. Кî­ãà ñà Сòî­ÿí ñú­áó­äè, / øè­ëå­òà íå­ìà íè­êàê­âè! / Пà ñè ãè Сòî­ÿí ñú­ã­ëå­äàë / îäî­íàä Дó­íàâ âîâ Вëàø­êà. Нàð. ïåñ., СáНУ ХLIV, 200. И áè­äå êà­òî ñâúð­øè Иñóñ òèÿ ñëî­âå­ñà, ïðå­é­äå îò Гà­ëè­ëåà è äî­é­äå â ñè­íî­ðè­òå Юäåéñ­êè îäî­íàä Йîð­äà­íà. Н. Рèë­ñ­êè, НЗ (ïðå­âîä), 39.

— Дðó­ãè (äè­àë.) ôîð­ìè: î ä ú í а̀ ä, î ä ú í ъ̀ ä.