ОЛО̀МЛАНСКИ, ‑à, ‑î, ìí. ‑è, ïðèë. Дè­àë. Кî­é­òî å îò­ï­ðå­äè äâå ãî­äè­íè; ïî-ìè­íà­ëî­ãî­äè­øåí, ïî-ëàí­ñ­êè. Нà ðèä èìàò äî òðè áå­ëè ñíå­ãà; / åäåí — ëàí­ñ­êè, äðó­ãè — îëîì­ëàí­ñ­êè, / ñâîé òðå­òè, ëå­ëå — ãî­äè­íà­ø­íè. Нàð. ïåñ., Н. Гå­ðîâ, РБЯ III, 358. Мè ãè ôúð­ëè îâ­÷à­ðÿò ÿáîë­êà âî âî­äà,/ ,/ ïúðâ ÿáîë­êî îñ­òà­íà íàä âî­äà: / Оâà, âå­ëèò, îëîì­ëàí­ñ­êî áå­øå. Нàð. ïåñ., СáБðМ, 77.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899. — Дðó­ãà (äèàë.) ôîð­ìà: î ë î ì í à í ñ ê è.