ПАСАВА̀Н ì. Кíèæ. Пú­òåí ëèñò çà ïðå­ìè­íà­âà­íå íà ãðà­íè­öà. — Тðÿá­âà äà âçå­ìà

ïà­ñà­âàí — èç­ëú­ãà òîé [ôîí Гà­éåð]. — Мè­ñ­ëÿ äà èç­ïîë­ç­âàì êî­ëà­òà íà Кîñ­òîâ è äà ïú­òó­âàì ñ âàñ... Иìàì ðà­áî­òà â Сî­ëóí. Д. Дè­ìîâ, Т, 555.

— Фð. passavant.