ПА̀ТРА1 æ. Дè­àë. Зúð­íî áîá, îáèêí. â áà­èë­êè, ïðè áà­ÿ­íå, ãëå­äà­íå íà áîá.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1901.

      ПА̀ТРА2 æ. Пðîñ­òî­íàð. Пà­ò­ðàâ, êðè­âî­ê­ðàê ÷î­âåê.