ПАТРОНЍМ, ìí. ‑è, ñëåä ÷èñë. ‑à, ì. Еçè­êîçí. 1. Рî­äî­âî, ïëå­ìåí­íî, ñå­ìåé­íî èëè ïî­ñå­ëè­ù­íî èìå, êî­å­òî å îò èìå íà ïðåä­øåñ­ò­âå­íèê ïî ìúæ­êà ëè­íèÿ, îò áà­ùà.

2. Бà­ùè­íî èìå.

— Оò ãð. ðáôçñ 'áà­ùà' + А̀íïìá 'èìå'.