ПАУ̀НЧЕ, ìí. ‑òà, ñð. Оñ­òàð. è äè­àë. Уìàë. îò ïà­óí. Пî­ôà­ëè ñå Дè­ìî, äæà­íúì, / ÷å ñè èìà Дè­ìî, äæà­íúì, / .. / äå­âåò ïà­óí­÷å­òà. Нàð. ïåñ., СáНУ ХLI, 400.

— Дðó­ãà (îñ­òàð. è äè­àë.) ôîð­ìà:  ï à â у̀ í ÷ å,  ï ó у̀ í ÷ å,  ï à õ у̀ í ÷ å.