ПЕДА̀НТСКИ, ‑à, ‑î, ìí. ‑è, ïðèë. Оñòàð. Пå­äàí­òè­÷åí; ïå­äàí­òè­÷åñ­êè. — Нà òâî­å­òî âðå­ìå õî­ðà­òà ãúë­òà­ëè .. âñÿ­êà ãëó­ïîñò, êî­ÿ­òî èç­ëÿç­âà­ëà èç óñ­òà­òà íà ïå­äàí­òà ó÷è­òåë è íà îùå ïî-ïå­äàí­ò­ñ­êèÿ ó÷å­á­íèê. З. Сòî­ÿ­íîâ, ХБ, 56. Сú­äå­á­íè­ÿò æàð­ãîí, ùå­ä­ðî ïðè­áà­âÿí êúì òàÿ [âåñ­ò­íè­êàð­ñ­êà] ðà­çþç­äà­íà è ñú­ùå­â­ðå­ìåí­íî ïå­äàí­ò­ñ­êà ôðà­çà, ïðè­äà­âà íà íà­øå­òî ïî­ëè­òè­÷åñ­êî êðà­ñ­íî­ðå­÷èå â íàñ­òî­ÿ­ùå âðå­ìå íå­ùî èç­âúí­ðå­ä­íî äî­ñà­ä­íî. С. Рà­äåâ, Х, 1909, áð. 1-2, 14.

      ПЕДА̀НТСКИ. Оñ­òàð. Нà­ðå÷. îò ïðèë. ïå­äàí­ò­ñ­êè; ïå­äàí­òè­÷­íî.