ПЕПЕЛЀЯ, ‑ѐåø, ìèí. ñâ. ïå­ïåëя̀õ, ïðè÷. ìèí. ñâ. äå­ÿò. ïå­ïåëя̀ë, ‑à, ‑î, ìí. ïå­ïåëѐ­ëè, íåñâ., íå­ï­ðåõ. Рÿä­êî. Пî­åò. 1. Сòà­âàì, ïðå­â­ðú­ùàì ñå íà ïå­ïåë (â 1 çíà÷.). Лþä­ñ­êè ðîä ïå­ïå­ëåé â ñìúð­ò­íà ñå÷. В. Мàð­êîâ­ñ­êè, СМ, 43.

2. Сòà­âàì ñèâ êà­òî ïå­ïåë, ïðè­äî­áè­âàì öâÿò íà ïå­ïåë. Дúë­ãî òÿ ñòî­å­øå ïðè ïðî­çî­ðå­öà, ãëå­äà­øå êàê áà­â­íî ïå­ïå­ëåå èç­òîê è ìè­ñ­ëå­øå çà ñå­ëî. Г. Рà­é­÷åâ, В, 22. Пå­å­õà âòî­ðè ïå­ò­ëè. Рàç­ñèï­âà­øå ñå çî­ðà­òà è êà­òî îã­ðî­ìåí áè­âîë èç­ïàñ­âà­øå åä­ðè­òå çâåç­äè. Сëåä íåÿ ïå­ïå­ëå­å­øå íå­áå­òî. М. Яâîð­ñ­êè, ХСП, 16.