ПЀПЕЛНИЦА, ìí. íÿ­ìà, æ. Дè­àë. Пå­ïå­ëè­âà âî­äà; çî­ëà, ëó­ãà.

— Оò. Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1901.

      ПЕПЕЛНЍЦА æ. Пå­ïåë­íèê (â 1 çíà÷.). Вúð­õó âñÿ­êà ìà­ñè÷­êà èìà­øå ïî åä­íà ãî­ëÿ­ìà êðèñ­òàë­íà ïå­ïåë­íè­öà, ãðà­ìà­ä­íè òà­áà­êå­ðè ñ öè­ãà­ðè, äúð­âå­íè êó­òèè ñ ïó­ðè, êè­á­ðèò. Г. Кà­ðà­ñ­ëà­âîâ, Т, 11. Пî­ã­ëå­ä­íà ïðåç ïðî­çî­ðå­öà, ïî­ñ­ëå çà­ïà­ëè öè­ãà­ðà è òó­òàê­ñè ÿ ñìà÷­êà â ïå­ïåë­íè­öà­òà. А. Гó­ëÿø­êè, Л, 464. Гî­ëÿ­ìà­òà ìîð­ñ­êà ìè­äà, êî­ÿ­òî ñëó­æå­øå çà ïå­ïåë­íè­öà, áå­øå ïðå­ïúë­íå­íà ñ óãàð­êè. М. Гðó­áå­ø­ëè­å­âà, ПИУ, 170.