ПЕРСИА̀НИН, ìí. ïåð­ñè­а̀­íè, ì. Оñ­òàð. Пåð­ñè­åö, ïåð­ñè­à­íåö. Нàé-ïåð­âè íà­ðî­äè â òàÿ ÷àñò íà Зåì­ëÿ­òà [Аçèÿ] ñà: òóð­öè .., ïåð­ñè­à­íè, .., è êè­íå­çè. Е. Вàñ­êè­äî­âè÷, ПП (ïðå­âîä), 47. Оñ­íî­âà­òåë íà ïà­â­ëè­êÿí­ñ­ò­âî­òî å Пà­âåë Сà­ìî­ñàò­ñ­êèé, à íà ìà­íè­õåé­ñòâî­òî — ïåð­ñè­à­íè­íúò Мà­íåñ. Д. Дó­øà­íîâ, ИПХЧ, 152.

— Оò ðóñ. ïåð­ñè­à­íèí. — Дðó­ãè (îñ­òàð.) ôîð­ìè: ï å ð ñ è я̀­í å í, ï å ð ñ è я̀ í è í.