ПЕРФЍДНОСТ, ‑òòа̀, ìí. íÿ­ìà, æ. Кíèæ. Оòâë. ñúù. îò ïåð­ôè­äåí. Пðî­òè­âîï. ñï­ðà­âå­ä­ëè­âîñò, ÷åñ­ò­íîñò, ëî­ÿ­ë­íîñò. "Вèå íå ïî­ç­íà­âà­òå ïåð­ôè­ä­íîñòòà íà ñóë­òà­íà. Оáå­ùà­âà, íî èç­ïúë­íÿ­âà ñà­ìî ïðåä ñè­ëà­òà". Хð. Бðú­çè­öîâ, НЦ, 241.