ПЕСЕЧЍВ, ‑à,-î, ìí.-è, ïðèë. Дè­àë. Кîé­òî å áî­ëåí îò ïåñåö1; ïå­ñè­÷àâ.

— Оò Т. Пàí­÷åâ. Дî­ïúë­íå­íèå íà áúë­ãàð­ñ­êèÿ ðå­÷­íèê îò Н. Гå­ðîâ, 1908. — Дðó­ãè ôîð­ìè: ï å ñ ÷ ѝ â, ï å ñ ÷ а̀ â.