ПЀСНИК, ìí. ‑öè, ñëåä ÷èñë. ‑êà, ì. Оñ­òàð. Кíèæ. Пå­âåö, ïî­åò. И èç­íå­íà­äàí, óìè­ëåí, / îò òîç ïðè­åì íå­î­áè­÷à­åí, / íà ìå­íå, ïå­ñ­íè­êà ñìó­òåí, / íà ìå­íå, ñêðî­ìåí ãîñò ñëó­÷à­åí. Иâ. Вà­çîâ, Сú÷. XXVIII, 170-171. Пðàç­íà êå­ñèÿ, çëî­÷åñ­òà òå­ìà, /../ íè­êîé íå ðà­÷è äà ÿ ïîõ­âà­ëè. / Пå­ñ­íèê, îðà­òîð, âñÿ­êîé, âèæ, áÿ­ãà — / íå ìî­ãà, êàç­âà, íå ìè ïðè­ëÿ­ãà. П. Р. Сëà­âå­é­êîâ, Иçáð. ïð I, 212. Бèë ïî­åò!.. Гî­ëÿ­ìî ÷ó­äî — íÿ­êà­êúâ ñè ïå­ñ­íèê. К. Хðèñ­òîâ, В, 145.