ПЍКАНЕ1, ìí. ‑èÿ, ñð. Дè­àë. Оòãë. ñúù. îò ïèêàì1; ïè­êа̀­íå, ïè­êà­å­íå.

      ПЍКАНЕ2, ìí. ‑èÿ, ñð. Дè­àë. Оòãë. ñúù. îò ïèêàì2 è îò ïè­êàì ñå; âêàð­âà­íå, âòèê­âà­íå, ïú­õà­íå.

      ПЍКАНЕ3, ìí. ‑èÿ, ñð. Дè­àë. Оòãë. ñúù. îò ïèêàì3.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1901.

      ПИКА̀НЕ ñð. Рàçã. Оòãë. ñúù. îò ïè­êàÿ; ïè­êà­å­íå.