ПЍПАНЕ1, ìí. ‑èÿ, ñð. Оòãë. ñúù. îò ïè­ïàì è îò ïè­ïàì ñå. Мèë­âàì ãî [êó­÷å­òî] ïî óøè­òå, ìå­êè íà ïè­ïà­íå êà­òî êî­ï­ðè­íà. Й. Йîâ­êîâ, (ïðå­âîä)З, 1937, áð. 5423, ХIХ. — Нèå ïî­êî­ñè­õ­ìå, àìè äà âè­äèì æåò­âà êàê ùå èç­êà­ðà­ìå. Нå ñå âúð­íà ñè­íúò ìè äà ìå îò­ìå­íè — ïúê òðÿá­âà ïè­ïà­íå, òè­÷à­íå. П. Тî­äî­ðîâ, И I, 96. Тðÿá­âà­øå ëè äà ñå íà­ìåñ­âàò âúí­ø­íè õî­ðà â åä­íà ðà­áî­òà, äå­òî å íó­æ­íî èç­âúí­ðå­ä­íî äå­ëè­êà­ò­íî ïè­ïà­íå? М. Кðå­ìåí, РЯ, 136.

      ПЍПАНЕ2, ìí. ‑èÿ, ñð. Оñ­òàð. è äè­àë. Оòãë. ñúù. îò ïè­ïàì ñå; ïèï­êà­íå.