ПЍСНУВАМ1, ‑àø, íåñâ. (îñ­òàð.); ïѝñ­íà1, ‑åø, ìèí. ñâ. ‑àõ, ñâ., íå­ï­ðåõ. Оñ­òàð. è äè­àë. Пèñâàì1. Тÿ [öúð­ê­âà­òà] îùå ïó­ñ­íà­ëà íå ïó­ñ­íà­ëà, ãà­é­äè­òå ïè­ñ­íó­âàò èç ñå­ëî­òî ïðåä äþ­êÿ­íè­òå. СáНУ IХ, 224.

      ПЍСНУВАМ2, ‑àø, íåñâ.; ïѝñíà2, ‑åø, ìèí. ñâ. ‑àõ, ñâ., ïðåõ. è íå­ï­ðåõ. Оñ­òàð. è äè­àë. Пèøà1.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1901.