ПЍХАМ1, ‑àø íåñâ., íå­ï­ðåõ. Дè­àë. Тðó­ä­íî, åä­âàì äè­øàì; ïúõàì1. — Тå­áå òîé íÿ­ìà è äà òå çà­êà­÷à — òà òè åä­âàì ïè­õàø... Аìà êà­òî ïàí­äè­çè äå­öà­òà òè, è òî­âà ùå òè ñòè­ãà. Г. Кà­ðà­ñ­ëà­âîâ, ОХ IV, 265.

      ПЍХАМ2, ‑àø, íåñâ., ïðåõ. Дè­àë. Пú­õàì; ìóø­êàì, âêàð­âàì, âú­âè­ðàì. ïè­õàì ñå ñòðàä.

ПЍХАМ СЕ íåñâ., íå­ï­ðåõ. Дè­àë. Пú­õàì ñå; ìóø­êàì ñå, âú­âè­ðàì ñå.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1901.