ПЍХАНЕ1 ñð. Дè­àë. Оòãë. ñúù. îò ïèõàì1; ïúõàíå1.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1901.

      ПЍХАНЕ2 ñð. Дè­àë. Оòãë. ñúù. îò ïè­õàì2è îò ïè­õàì ñå; ïúõàíå2, ìóø­êà­íå, âêàð­âà­íå, âú­âè­ðà­íå.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1901.