ПЛАНЍРАНЕ1, ìí. ‑èÿ, ñð. Оòãë. ñúù. îò ïëà­íè­ðàì è îò ïëà­íè­ðàì ñå. Пëà­íè­ðà­íå­òî íà êðà­éã­ðàä­ñ­êà­òà çî­íà îá­õ­âà­ùà òå­ðè­òî­ðèè, ñâúð­çà­íè îð­ãà­íè­÷åñ­êè ñ ãðà­äà, ñ íå­ãî­âî­òî öÿ­ëîñ­ò­íî ïëà­íè­ðà­íå. Т. Гî­ðà­íîâ è äð. ПА, 109.

      ПЛАНЍРАНЕ2, ìí. ‑èÿ, ñð. Оòãë. ñúù. îò ïëàíèðàì2. Оáè­÷à­øå äà íà­á­ëþ­äà­âà ïëà­íè­ðà­íå­òî íà ÷àé­êè­òå íàä áðå­ãà ïðè çà­ëåç.