ПЛА̀СА1 æ. Дè­àë. 1. Пëàñò, êú­äå­ëÿ âúë­íà, ïà­ìóê çà âëà­÷å­íå íà ðú­÷åí äà­ðàê (Н. Гå­ðîâ, РБЯ IV).  Оáð. Нè­òî ãúí­êà, íè­òî ïëà­ñà îò îá­ëà­÷å ñå íå âèæ­äà ïî íå­áå­ñ­íèÿ øè­ðè­íåé. Сò. Зà­è­ìîâ, М III, 329.

2. Оä­ðà­íà èâè­öà êî­æà (Т. Пàí­÷åâ, РБЯä).

3. Пëî­ñúê êúñ, èâè­öà ìå­ñî; ðè­áè­öà (Т. Пàí­÷åâ, РБЯä).

      ПЛА̀СА2 æ. Дè­àë. Вèä ìðå­æà çà ëî­âå­íå íà ðè­áà; ñåð­ê­ìå.

— Оò Т. Пàí­÷åâ, Дî­ïúë­íå­íèå íà áúë­ãàð­ñ­êèÿ ðå­÷­íèê îò Н. Гå­ðîâ, 1908.