ПЛЀНА æ. 1. Оñ­òàð. Пëà­ùà­íè­öà, ïî­ê­ðîâ. Тî­ãà­âà Йî­ñèô äî­íåñë åä­íà ïëå­íà (ïëà­ùà­íè­öà) çà ïî­ã­ðå­áå­íèå, à Нè­êî­äèì .. äî­íåñë åä­íà ñìåñ îò ñìèð­íà è àëîé. Тèè ñíå­ëè Иñó­ñî­âî­òî òÿ­ëî îò êðúñ­òà, ïî­ìà­çà­ëè ãî ñ áëà­ãî­âî­íèÿ, îá­âè­ëè ãî ñ ïëå­íà­òà è ãî ïî­ã­ðå­á­ëè â Йî­ñè­ôî­âà­òà ãðà­äè­íà ïðè Гîë­ãî­òà. Д. Мàí­÷îâ, НПВ (ïðå­âîä), 118.

2. Дè­àë. Пå­ëå­íà. Мúæ­êî ñè äÿ­òå îêú­ïà­ëà / è ìó ïëå­íè­òå îï­ðà­ëà. Нàð. ïåñ., СáНУ ХLVII, 63. Пî­âè­ëà ïëå­íà áåç äÿ­òå, / óâè­ëà êèò­êà áåç ïà­ðà. Нàð. ïåñ., СáНУ ХLVII, 35. "Кà­ïà ìó [íà äå­òå­òî] áÿ ìà­ëà­ìÿ­íà, / .., / ïëå­íà ìó áÿ ïî­ñ­ðÿ­á­ðå­íà". Нàð. ïåñ., СáНУ ХLVII, 42.

— Оò ãð. çέëáò 'êî­æà'.

      ПЛЕНА̀ æ. Дè­àë. Пó­ê­íà­òè­íà, øó­ï­ëà â æå­ëÿ­çî, ñòî­ìà­íà èëè â ïðå­ä­ìåò, íà­ï­ðà­âåí îò òà­êúâ ìà­òå­ðè­àë.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1901.