ПЛЕСКО̀ТЯ1, ‑èø, ìèí. ñâ. ‑èõ, íåñâ., ïðåõ. Рàçã. Пðå­íåáð. Пëåñêàì2; ïëå­ùÿ, äðúí­êàì, äúð­äî­ðÿ. Сòè­ãà ïëåñ­êî­òè âðå­ëè-íå­êè­ïå­ëè.

      ПЛЕСКО̀ТЯ2, ‑èø, ìèí. ñâ. ‑èõ, íåñâ., ïðåõ. Рàçã. Пðå­íåáð. Пëåñêàì3. Вçå âî­ä­íè­òå áîè è çà­ïî­÷­íà äà ïëåñ­êî­òè.

ПЛЕСКО̀ТЯ СЕ íåñâ., íå­ï­ðåõ. Пëåñ­êàì ñå. Пëåñ­êî­òÿ ñå ñ êðå­ìî­âå è ìà­çè­ëà çà ñëúí­öå.