ПЛИСКА̀ЛО1, ìí. ‑à, ñð. Дè­àë. 1. Сúä, ñðåä­ñ­ò­âî çà ïëèñ­êà­íå, èç­ëè­âà­íå íà âî­äà.

2. Пëèñêàâèöà1; ïà­äà­ëî, ïëåñ­êà­ëî, áó­÷à­ëî, ñêîê.

— Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1901. — Дðó­ãà ôîð­ìà: ï ë å ñ ê а̀ ë î.

      ПЛИСКА̀ЛО2, ìí. ‑à, ñð. Дè­àë. Дåò­ñ­êà èã­ðà÷­êà — äðúí­êàë­êà.

— Оò Аë. Дþ­âåð­íóà, Сëî­âàðü áîë­ãàð­ñ­êî­ãî ÿç­û­êà..., 1885.