АДМИРА̀Л ì. 1. Нàé-âèñø ÷èí â êî­ìàí­ä­íèÿ ñúñ­òàâ íà âî­å­í­íî­ìîð­ñ­êà ôëî­òà. Тî­çè âëè­ÿ­òå­ëåí òóð­÷èí áèë àä­ìè­ðàë ïðåç ãðúö­êà­òà ðå­âî­ëþ­öèÿ. П. Дå­ëè­ðà­äåâ, В, 207.

2. Лè­öå, êî­å­òî èìà òà­êúâ ÷èí. Аä­ìè­ðà­ëúò áà­â­íî ïîå êúì ùà­áà íà ôëî­òà. Д. Дî­á­ðåâ­ñ­êè, БКН, 26. Вå­íå­öè­à­í­ñ­êèéò àä­ìè­ðàë ñè çà­ãó­áè æè­âî­òà â ìîð­ñ­êèÿ áîé ïðè Дàð­äà­íåë. С. Бîá­÷åâ, СОИ, 124.

— Оò àðàá. ïðåç íåì. Admiral.