БЕЛАРУ̀СКИ, -à, -î, ìí. -è, ïðèë. 1. Кî­é­òî ñå îò­íà­ñÿ äî áå­ëà­ðó­ñèí è äî Бå­ëà­ðóñ; áå­ëî­ðóñ­êè. Бå­ëà­ðóñ­êè åçèê.

2. Кà­òî ñúù. áå­ëà­ðóñ­êè ì. Бå­ëà­ðóñ­êè åçèê. Бå­ëà­ðóñ­êè­ÿò å èç­òî­÷åí ñëà­âÿí­ñ­êè åçèê.