БЕЛОРУ̀СИН, ìí. áå­ëî­ðу̀­ñè, ì. Бå­ëà­ðó­ñèí. Рó­ñè è óê­ðà­èí­öè, áå­ëî­ðó­ñè è àçåð­áà­éä­æàí­öè, ëàò­âèé­öè è åñ­òîí­öè .. ÷å­òàò íà ñâîÿ ðî­äåí åçèê. ОФ, 1950, áð. 1741, 4.