ГРАДОНАЧА̀ЛНИК, ìí. ‑öè, ì. 1. Рÿä­êî. Кìåò. Кме­тът на Плов­див за­ми­на за Све­та го­ра, на­у­чи­х­ме ли­ч­но от гра­до­на­чал­ни­ка. НТ, 2000, бр. 197, 17. Де­пу­тат ще се със­те­за­ва за гра­до­на­чал­ник в Плов­див. ДТ, 1999, бр. 164, 2. Гðà­äî­íà­÷àë­íè­êúò ïîç­ä­ðà­âè ñòî­ëè­÷à­íè çà ïðà­ç­íè­êà íà Сî­ôèÿ.

2. Оñ­òàð. Гëà­âåí íà­÷àë­íèê íà ïî­ëè­öè­ÿ­òà â åäèí ãðàä. Оùå ïðåç íîù­òà ìî­ÿ­òà êú­ùà áå­øå çà­î­áè­êî­ëå­íà îò âî­é­íè­öè è ñòðà­æà­ðè, ïðåä­âîæ­äà­íè îò ãðà­äî­íà­÷àë­íè­êà íà Пëîâ­äèâ, êîé­òî èñ­êà­øå äà ìå îò­âå­äå â ãðà­äî­íà­÷àë­ñ­ò­âî­òî. СáЦГМГ, 246. "Вå­ðè­ãà­ðîâ ãî àðåñ­òó­âà ãðà­äî­íà­÷àë­íè­êúò!" Иâ. Вà­çîâ, Сú÷. ХХIV, 87.