ЀКШЪН ì. Нîâ. 1. Пðî­è­ç­âå­äå­íèå íà èç­êóñ­ò­âî­òî, îáèêí. ôèëì, ñïåê­òà­êúë ñ ìíî­ãî äè­íà­ìè­÷­íî äå­éñ­ò­âèå, пре­с­лед­ва­ния, пре­стрел­ки, рис­ко­ви си­ту­а­ции и под. Зри­те­ли­те са умо­ре­ни от ек­шъ­ни и ис­кат не­що по-стой­нос­т­но. СТ, 1999, бр. 1, 3. Пî íà­öè­î­íàë­íà­òà òå­ëå­âè­çèÿ ÷åñ­òî ïðåä­ñ­òà­âÿò àìå­ðè­êàí­ñ­êè åê­øú­íè.

2. Пðåí. Кîíôëèêò, îáèêí. ñáèâàíå ìåæäó ëèöà, ÷åñòî ñâúðçàíî ñ ïðåñëåäâàíå, ïðåñòðåëêè è äð. Еêøúíúò ñòàíà íà îæèâåí ñòîëè÷åí áóëåâàðä.

— Аíãë. action.