ПРИШЀСТВИЕ, мн. (рядко) -ия, ср. Остар. Идване, появяване. Там унските посланици .. отхождат напред да сторят Атилу известие за пришествието им. Г. Кръстевич, ИБ, 265. Тя [повестността] започва от пришествието им [на българите] в България и достигва до падението българскаго царства под турската власт. Г. С. Раковски, БС I, 201. Обр. С разноцветни пролетни салюти, / бликнали направо из пръстта, / разцъфтелите дръвчета срещат / нейното [на пролетта] пришествие. Д. Методиев, ДПТ, 30.

Второ пришествие. Рел. Според християнското учение — повторно идване на Иисус Христос на Земята, когато всички мъртви ще възкръснат. В деня на второ пришествие ще се отделят грешните от праведните. К. Величков, НС, 43. — И време му е за сватба сега, защото утре, вдругиден, може да дойде второ пришествие. Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 32. Каква е тая мор по нашего брата, Господи, второ пришествие ли настана? А. Гуляшки, МТС, 57. — Когато настъпи второто пришествие, земята ще се цепи .. — казва баба. Н. Каралиева, ЯЧ, 134. На всяки двор има по една черква и вътрешните стени на нартиците им носят изображения на святи образи и представления на второто пришествие, и на пъкъла. Ч, 1871, бр. 9, 282. Първо пришествие. Рел. Според християнското учение — първото идване на Христос на Земята, за да спаси хората от властта на Сатаната, причинителя на първородния грях. Въплъщението на Божия Син става при Първото Негово пришествие на земята, когато Той приема човешко тяло, но без да е носител на първородния грях, и става съвършен човек. Мон., 2006, бр. 2588 [еа].

~ До второ пришествие, ч а к а м  и др. Разг. Безкрайно дълго, неопределено дълго време (чакам и др.). — Отбий се у златарина Димитраки и му кажи, че си искам парите. Да ми изплати главницата с горницата. Той да не смята, че ще го чакам до второ пришествие. А. Каралийчев, ПГ, 117. Иска ти се да легнеш, да вземеш блажено хоризонтално положение и така да лежиш .. до второ пришествие. Л. Стоянов, Х, 32. — Искате ли вие да лежите в тъмниците .. до второ пришествие Христово? Н. Бончев, Р (превод), 19. На второ пришествие. Разг. Никога. — Викай, ако си нямаш работа. Ще се събуди на второ пришествие. Л. Стоянов, Х, 39. Ще се върне на второ пришествие. Погов., П. Р. Славейков, БП II, 218.