РАЗРЀД1 м. 1. Група лица, явления, предмети и др., притежаващи еднакви или сходни признаци, белези, свойства, качества; категория. Лекарите са за нас [обикновените войници] същества от друг, висш разред. Л. Стоянов, Х, 113. Бащата на Сирма .. и бащата на Антоанета! И двамата са от разреда на всемогъщите. Др. Асенов, И, 90. „Благодаря, че признавате труда ми за интелектуален! Благодарността е от разреда на безопасните стимули, моята слабост са стимулите с последствия.“ Н. Антонова, Н, 5. Думите по значението им и по ролята, която имат в изречението, делим на два разреда: самостоятелни и служебни. Л. Андрейчин и др., БГ, 55. Учителският събор намери за най-сгодно да ги [училищата] раздели на три разреда. Първоначални, средни и главни училища. Лет., 1876, 165. Кино, което се обръща към проблемите на собствената си страна, .. автоматично преминава в разред независимо и фестивално. Култ., 2008, бр. 25 [еа]. // Със съгл. опред. Група явления, предмети и др., характеризирани с оглед оценка на качеството им. Той [Асен Разцветников] гледаше на преводачеството като на творческа дейност от висш разред. С, 1952, кн. 6, 189. Берлинските филхармоници .. показаха изкуство от най-висок разред и задоволиха до висша степен глада на музикалната публика. БНТ, 1942, бр. 240, 2. Нервно умореният човек .. намира задоволяване в кината, в които се прожектират филми от най-нисш разред. Г. Белев, КВА, 172. С „Кървава песен“ той [П. П. Славейков] създаде една модерна национална епопея от висш разред. Кр. Кръстев, Съч. І [еа]. Победителката представи художествена гимнастика от най-висш разред.

2. Степен на професионална квалификация на работници, присъждана след полагане на изпит. — Та аз работя! Монтьор съм в една работилница. Имам шести разред. Г. Крумов, Т, 41. До края на учебната година те [учениците в професионалното училище] трябва да положат изпит за разред. ВН, 1960, бр. 2645, 1. Има вакантни длъжности за средни машинни техници, шлосери и монтьори от VІІ и VІІІ разред. ВН, 1958, бр. 2106, 3. Като шлосер матричар в завод „Светлина“ .. вземах 300-400 лв., бях пети разред. Д, 2008, бр. 85 [еа].

3. Степен на спортно майсторство, присъждана за постигнати резултати при състезание. Званието кандидат-майстор на спорта и първи разред се дават на спортисти, които покрият изискващите се разредни норми. РТ, 1966, кн. 2 [еа]. Запомних само първото име на шахматния герой — Алексей, който не без гордост обясняваше, че има II разред в тази игра. Д, 2007, бр. 16 [еа].

4. Мат. Мястото, което заема цифрата при писменото означаване на число. Когато от по-малко число се извади по-голямо, от по-старшия разред се взима единица „назаем“. Ем. Джераси, И (превод) [еа]. За да умножим многозначно с еднозначно, умножаваме всякой разред на множимото с множителя. К. Кърджиев, А, 36. Само еднакви единици можем да събираме; затова, събираме единици с единици, десетици с десетици и т.н. и в сумата, ако има десетици, събираме ги при единиците от по-горний разред. К. Кърджиев, А, 23.

5. Биол. В систематиката на животните и растенията — група, по-голяма от семейство и по-малка от клас. Върху него [етикета] се вписват семейството (респ. разредът и класът), .., откъде и кога е събрано [растението]. М. Воденичаров и др., ЕБ, 18. За разлика от колибрите, които образуват отделен разред, нектарниците са причислени към разреда на врабчовите птици. К, 1963, кн. 4, 28. При бозайниците ние си служим с имена като „тревопасни“, „хищници“, „насекомоядни“, „гризачи“ и т.н., за да означим някои от разредите, на които те са подразделени. М. Йосифов, НСН, 25-26. Бизонът е диво животно от разреда на преживните. ВН, 1961, бр. 2672, 4. Попчетата са семейство риби от разред костурови.

— Друга форма: р а з р я̀ д.

РАЗРЀД2 м. Физ. Явление, при което част от електрическия заряд на дадено тяло преминава в друго тяло. Радиоизлъчването на Юпитер .. говори за огромни електрически разреди, милиони пъти по-силни от земните мълнии. ВН, 1958, бр. 2210, 4. Разпространението на нискочестотни електромагнитни колебания, предизвикани от атмосферни електрически разреди, е друг опитен факт, говорещ в полза на съществуването на междупланетен газ. ВН, 1959, бр. 2512, 4. Електрически разред е явление, при което газообразните и течните изолационни материали загубват за известно време под действие на електрическо поле изолационните си свойства. А. Тодорова и др., ЕМ [еа]. Дъгов разред.

— Друга форма: р а з р я̀ д.