Форумът ще даде възможност на учени, университетски преподаватели, учители и експерти по български език да се срещнат и да обменят знания и опит, свързани с изследването и обучението по български език. Приложението на изследователските методи в обучението по български език цели развитие на функционалното мислене на учениците в рамките на понятийната система и граматичната структура на съвременния български книжовен език. По-конкретно, целта на форума е да се представят теоретични знания и практически умения, свързани със съвременни изследователски методи и възможностите за тяхното използване в обучението по български език чрез създаването на интерактивни задачи за колективна и самостоятелна работа. Форумът ще постави началото на ежегодни събирания на българистите.

Форумът ще се проведе в Големия салон на Българската академия на науките, София, ул. „15 ноември“ 1.

Програма

8:30 – 9:00 Регистрация
09:00 – 09:30 Откриване и приветствия
Министерство на образованието и науката
Българска академия на науките
Регионално управление на образованието, София – град
Асоциация на учителите по български език и литература
09:30 – 9:50 акад. Петър Кендеров (Българска академия на науките): Изследователският подход и ученическият институт на БАН
9:50 – 10:10 проф. Светла Коева (Институт за български език, БАН): Езиковата ситуация в България и обучението по български език
10:10 – 10:30 акад. Михаил Виденов (Българска академия на науките): Езиковата култура на българина днес
10:30 – 11:00 Кафе пауза
11:00 - 11:20 проф. Татяна Ангелова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Оценяването по български език. Новости в методологията и методите на изследване
11:20 – 11:30 доц. Ваня Мичева, проф. Eлка Мирчева, проф. Марияна Цибранска-Костова (Институт за български език, БАН): България и началото на славянската книжнина
11:30 – 11:40 проф. Иван Кочев, доц. Ана Кочева-Лефеджиева (Институт за български език, БАН): Единството на българския език на диалектно равнище
11:40 – 11:50 доц. Татяна Александрова (Институт за български език, БАН): Формиране на българския книжовен език през Възраждането
11:50 – 12:00 гл. ас. Милен Томов, гл. ас. Илияна Кунева (Институт за български език, БАН): Езикови справки в интернет
12:00 – 12:10 проф. Лучия Антонова-Василева (Институт за български език, БАН): Най-новите трудове в областта на диалектологията в Института за български език
12:10 – 12:20 доц. Христина Дейкова (Институт за български език, БАН): Българският етимологичен речник в интернет – източник на всестранно знание за българския език
12:20 – 13:30 Обедна почивка
13:30 – 13:45 Петя Георгиева (СУ „Христо Ясенов“, гр. Етрополе): Технологии и обучението по български език
13:45 – 14:00 Димитър Апостолов (Професионална гимназия по туризъм, гр. Самоков): Ангажиране на ученици в час с помощта на нови технологии
14:00 – 14:15 Ангелина Иванова (СУ „Васил Левски“, гр. Троян): За системността в обучението по български език в прогимназиален етап
14:15 – 14:30 Марияна Георгиева (СУПНЕ „Фр. Шилер“, гр. Русе): Емоцията на словото в ученическия текст
14:30– 14:45 Галина Гиндянова (СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“, гр. Русе): Многообразието на езиците и единството на човечеството
14:45 – 15:00 Дискусия
15:00 – 15:15 Кафе пауза
15:15 – 15:30 Тодор Брънзов (Институт за математика и информатика): VIVA Cognita – уеб платформа за образователни инициативи
15:30 – 15:45 Маргарита Николова (ОУ „Васил Левски“, гр. Пловдив): Една успешна извънкласна форма в обучението по български език
15:45 – 16:00 Мария Николова (ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра): Оценяване на учениците по проект в класната стая
16:00 – 16:15 Лилия Дикова-Богданова, учител (ОУ „Захари Стоянов”, гр. София): Правописна приказка – състезание по правопис с приказен сюжет или как правописът може да бъде забавен в  5. клас
6:15 – 16:30 Марина Петрова (Професионална гимназия по електротехника и електроника, гр. Пловдив): Интерактивни подходи за развитие на комуникативноречевите умения в е-пространството 16:30 – 17:00 Дискусия

Докладите ще бъдат обявени допълнително.

Текстовете на докладите ще бъдат отпечатани.

Разходите за форума – такса правоучастие и кафе паузи, се поемат от организатора.
Други разходи – включително транспорт, нощувки или дневни, са за сметка на участника.

Присъствалите ще получат сертификат за участие във Форума „Изследователски подходи в обучението по български език“. Желаещите да продължат с осем часа дистанционна подготовка ще получат сертификат за образователен курс „Изследователски подходи в обучението по български език“ и съответния кредит.

На 2 ноември Институтът за български език при Българската академия на науките организира курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, насочени към учителите по български език в прогимназиалния и гимназиалния етап на обучение.