Поредната Годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин" ще се проведе на 14 и 15 май 2019 г. в сградата на Българската академия на науките (София, ул. „15 ноември" № 1). Предвижда се по време на конференцията да бъдат представени най-новите научни постижения на десетте секции на Института, включително резултатите от работата по национални и международни проекти, както и от сътрудничеството на Института с български и чуждестранни научни центрове. За участие в конференцията са поканени изтъкнати специалисти в областта на езикознанието, с които учените от Института поддържат дългогодишно научно сътрудничество, включително в рамките на значими международни научни проекти.

Тематиката на конференцията обхваща следните основни направления (без да се ограничава до тях):
 • Съвременен български език
 • Българска лексикология и лексикография
 • Терминология и терминография
 • История на българския език
 • Българска диалектология
 • Българска етимология
 • Българска ономастика
 • Етнолингвистика
 • Общо и съпоставително езикознание
 • Компютърна лингвистика

 • По време на конференцията ще бъде проведена и кръгла маса по актуални въпроси на съвременния български книжовен език. Събитието се организира във връзка с изпълнението на проекта: „Изследване на обществените нагласи и ценностните ориентации към съвременния българския книжовен език като фактор при кодификацията на нормите му“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“.

  Програма на конференцията
  Няма такса за участие в конференцията, но регистрацията е задължителна. Заявки за участие се приемат до 12 май 2019 г.