EN
Начало » МЕЖДУНАРОДНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“ 2019

МЕЖДУНАРОДНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“ 2019В годината, в която отбелязваме 150-ата годишнина от основаването на Българската академия на науките, Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ има удоволствието да организира своята поредна Международна годишна конференция.

➥ Програма на конференцията

Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 14 – 15 май 2019 г.). Ваня Мичева, Диана Благоева, Сия Колковска, Татяна Александрова, Христина Дейкова (отг. ред.). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2019. ISBN 978-954-322-987-1.

➥ Доклади от Международната годишна конференция на ИБЕ през 2019 година

Тематиката на конференцията обхваща следните основни направления (без да се ограничава до тях):

 • Съвременен български език
 • Българска лексикология и лексикография
 • Терминология и терминография
 • История на българския език
 • Българска диалектология
 • Българска етимология
 • Българска ономастика
 • Етнолингвистика
 • Общо и съпоставително езикознание
 • Компютърна лингвистика

Кръгла маса

По време на конференцията ще бъде проведена и кръгла маса по актуални въпроси на съвременния български книжовен език.

Дата и място на провеждане

14 и 15 май 2019 г., гр. София

Езици на конференцията

Докладите и дискусиите по време на конференцията са на един от следните езици: български, всички славянски езици и английски.

Дати

15 март 2019 г.: краен срок за подаване на докладите
5 април 2019 г.: уведомяване на авторите на приетите доклади
15 април 2019 г.: краен срок за подаване на окончателния вариант на докладите
14 май 2019 г.: начало на конференцията
15 май 2019 г.: публикуване на електронния сборник с доклади

За контакт

Имейл адрес: confibl@ibl.bas.bg

Програмен комитет

  Максим Стаменов – Институт за български език, Българска академия на науките, България (председател)
  Диана Благоева – Институт за български език,Българска академия на науките, България
  Мариола Валчак-Миколайчак – Университет „Адам Мицкевич“, Полша
  Лучия Антонова-Василева – Институт за български език, Българска академия на науките, България
  Валентин Вълчанов – Норвежки научно-технически университет, Норвегия
  Хана Гладкова – Карлов университет, Чехия
  Павло Гриценко – Институт по украински език, Украинска академия на науките, Украйна
  Христина Дейкова – Институт за български език,Българска академия на науките, България
  Мила Димитрова-Вълчанова – Норвежки научно-технически университет, Норвегия
  Мариана Жатоп – Букурещки университет, Румъния
  Петер Женюх – Славистичен институт „Ян Станислав“, Словашка академия на науките, Словакия
  Таня Иванова-Съливан – Университет в Ню Мексико, САЩ
  Мария Китанова – Институт за български език, Българска академия на науките, България
  Светла Коева – Институт за български език, Българска академия на науките, България
  Мария Кошкова – Славистичен институт „Ян Станислав“, Словашка академия на науките, Словакия
  Илияна Кръпова – Венециански университет „Ка’Фоскари“, Италия
  Руслан Митков – Университет на Улвърхамптън, Великобритания
  Ваня Мичева – Институт за български език,Българска академия на науките, България
  Олга Младенова – Университет в Калгари, Канада
  Божана Нишева – Славянски институт, Чешка академия на науките, Чехия
  Иван Петров – Лодзки университет, Полша
  Ирина Седакова – Институт по славянознание, Руска академия на науките, Русия
  Людвиг Селимски – Шльонски университет, Полша
  Кристияна Симеонова – Институт за български език, Българска академия на науките, България
  Малгожата Сковронек – Лодзки университет, Полша
  Румяна Слабакова – Саутхемптънски университет, Великобритания
  Петър Сотиров – Университет „Мария Кюри-Склодовска“, Полша
  Хетил Ро Хауге – Университет в Осло, Норвегия
  Елена Узеньова – Институт по славянознание, Руска академия на науките, Русия
  Марияна Цибранска-Костова – Институт за български език, Българска академия на науките, България
  Катя Чаралозова – Институт за български език, Българска академия на науките, България
  Анна Чолева-Димитрова – Институт за български език, Българска академия на науките, България
  Александър Шапошников – Институт за руски език, Руска академия на науките, Русия

Организационен комитет

  Мая Влахова-Ангелова – Българска академия на науките, България (председател)
  Магдалена Абаджиева – Българска академия на науките, България
  Цветелина Георгиева – Българска академия на науките, България
  Цветана Димитрова – Българска академия на науките, България
  Ана Кочева-Лефеджиева – Българска академия на науките, България
  Теодора Кръстева – Българска академия на науките, България
  Светлозара Лесева – Българска академия на науките, България
  Иво Панчев – Българска академия на науките, България
  Кристияна Симеонова – Българска академия на науките, България
  Симеон Стефанов – Българска академия на науките, България
  Милен Томов – Българска академия на науките, България

ПРОГРАМА
на Международната годишна научна конференция на Института за български език
„Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН (14 – 15 май 2019 г.)

Българска академия на науките
ул. „15 ноември“ № 1

14.05.2019 г.

Централно фоайе

13.30 – 14.00: Регистрация


Зала „Проф. Марин Дринов“

14.00 – 14.20

Откриване
проф. Светла Коева, директор на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

Приветствия
акад. Михаил Виденов, председател на Отделението за хуманитарни и обществени науки на Събранието на академиците и член-кореспондентите към Българската академия на науките
проф. Петя Осенова, зам.-декан на Факултета по славянски филологии към Софийския университет „Св. Климент Охридски“
проф. Надка Николова, ръководител на Катедрата по български език в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“
Николай Кънчев, зам.-директор на Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“


Зала „Проф. Марин Дринов“

Първо заседание: История на българския език

Председател: акад. Михаил Виденов (Българска академия на науките)

14.20 – 14.40 Елка Мирчева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) – Към въпроса за прабългарската военна титулатура
14.40 – 15.00 Магдалена Абаджиева, Марияна Цибранска-Костова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) – Християнската лексика на Славянския юг между православие и католицизъм: лексемата рѧдовьникъ
15.00 – 15.20 Христина Тончева-Тодорова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) – Последованието на Петдесетница в ръкописната традиция от XV век
15.20 – 15.40 Лучия Антонова-Василева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) – Специфични успоредици между езика на Мариинското евангелие и българските говори в района Южно Косово – Северна Албания
15.40 – 16.00 Дискусия

Централно фоайе

16.00 – 16.20: Пауза


Зала „Проф. Марин Дринов“

Второ заседание: Терминология

Председател: доц. Екатерина Търпоманова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

16.20 – 16.40 Велислава Стойкова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) – Първи появи на семантично представяне на термини на български език
16.40 – 17.00 Павлина Кънчева (Медицински университет, София) – Операторна лексика в медицинския научен текст
17.00 – 17.20 Кристияна Симеонова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) – Наблюдения върху употребата на някои причастни форми като терминоелементи в терминологията
17.20 – 17.40 Дискусия

Зала „Иван Евстратиев Гешов“

Кръгла маса по актуални въпроси на съвременния български книжовен език

Водещи: доц. Руска Станчева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) и проф. Красимира Алексова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

14.20 – 16.00 Кръгла маса по актуални въпроси на съвременния български книжовен език (първа част)
16.00 – 16.20 Пауза
16.20 – 17.40 Кръгла маса по актуални въпроси на съвременния български книжовен език (втора част)

Централно фоайе и градина

18.00 – 21.00: Коктейл


15.05.2019 г.

Централно фоайе

8.30 – 9.00: Регистрация


Зала „Проф. Марин Дринов“

9.00 – 9.20

Приветствие от чл.-кор. Васил Николов, зам.-председател на Българската академия на науките

Връчване на Голямата награда на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ на проф. Малгожата Коритковска от Института по славистика на Полската академия на науките за приноса ѝ към развитието на българската езиковедска наука

Връчване на грамота на проф. Румяна Златанова за щедро дарение на научна литература в подкрепа на работата на изследователите от Института за български език и бъдещите им научни постижения

Връчване на грамота на проф. Рая Заимова за щедро дарение на научна литература в подкрепа на работата на изследователите от Института за български език и бъдещите им научни постижения


Зала „Проф. Марин Дринов“

Първо заседание: Етнолингвистика

Председател: чл.-кор. Емилия Пернишка (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН)

9.20 – 9.40 Ирина Седакова (Институт за славянознание – РАН, Русия) – Нетрадиционные ценности и их традиционные корреляты в болгарском и русском языках (1): талант, успех и удача
9.40 – 10.00 Максим Стаменов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) – Хайдутин и хайдутин – значение и мит
10.00 – 10.20 Петър Сотиров (Университет „Мария Кюри-Склодовска“, Полша) – Полската и българската разговорна метафорична лексика от тематичната област ‘физическо обкръжение на човека’
10.20 – 10.40 Диана Балашевич (Санктпетербургски държавен университет, Русия) – Особености на развоя на наратива за сватбената церемония в с. Мики (Ксантийско)
10.40 – 11.00 Дискусия

Централно фоайе

11.00 – 11.20: Пауза


Зала „Проф. Марин Дринов“

Второ заседание: История на българския език

Председател: проф. Йовка Тишева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

11.20 – 11.40 Албена Мирчева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) – Общобалканска и палеобалканска лексика в българския език
11.40 – 12.00 Татяна Илиева (Кирило-Методиевски научен център – БАН) – Морфолого-синтактично словообразуване в историята на българския език, или за категориалните преображения на една старобългарска дума
12.00 – 12.20 Христо Салджиев (Тракийски университет, Стара Загора) – Езиковата идентичност на власите в средновековна България
12.20 – 12.40 Надка Николова (Шуменски университет „Константин Преславски“) – „Книга за писма“ от Стоян и Христо Караминкови – образец за търговска кореспонденция от 1850 г.
12.40 – 13.00 Дискусия

Централно фоайе

13.00 – 14.00: Обедна почивка


Зала „Проф. Марин Дринов“

Трето заседание: Съвременен български език

Председател: проф. Петя Осенова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

14.00 – 14.20 Светла Коева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) – Комплементите в български
14.20 – 14.40 Хетил Ро Хауге (Университет на Осло, Норвегия) – Getting to Grips with Beginnings: The “TAKE conj V” Constructions in Nordic and Balkan Languages
14.40 – 15.00 Красимира Алексова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“), Руска Станчева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) – Жив ли е пуризмът в общественото мнение
15.00 – 15.20 Радослав Цонев (Югозападен университет „Неофит Рилски“) – Някои особености на словореда в българския разговорен синтаксис
15.20 – 15.40 Мирена Пацева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) – Кохерентни и некохерентни афикси за образуване на съществителни имена
15.40 – 16.00 Дискусия

Централно фоайе

16.00 – 16.20: Пауза


Зала „Проф. Марин Дринов“

Четвърто заседание: Съвременен български език

Председател: проф. Стефана Димитрова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН)

16.20 – 16.40 Анастасия Смирнова (Университет в Сан Франциско, САЩ) – The Meaning of Evidentiality in Bulgarian
16.40 – 17.00 Олга Арнаудова (Продължаващо обучение – Централноизточен съвет на католическите училища, Канада) – Another Look at Bulgarian Doubling
17.00 – 17.20 Катя Исса (Университет по архитектура, строителство и геодезия) – Противоположни тенденции в езика на билингвите в процеса на превключване на кодове
17.20 – 17.40 Спас Рангелов (Университет „Ханкук“, Република Корея) – The Typology of Locus and Contemporary Bulgarian
17.40 – 18.00 Дискусия

Зала „Иван Евстратиев Гешов“

Първо заседание: Лексикология и лексикография

Председател: доц. Александра Багашева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

9.20 – 9.40 Диана Благоева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН), Мачей Яскот (Педагогически университет в Краков, Полша), Войчех Сосновски (Институт по славистика – ПАН, Полша) – Към въпроса за междуезиковата еквивалентност при фразеологията (лексикографски аспекти)
9.40 – 10.00 Светла Коева, Димитър Христов, Цветана Димитрова, Валентина Стефанова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) – Enriching WordNet with Frame Semantics
10.00 – 10.20 Надежда Костова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН), Мария Кошкова (Славистичен институт „Ян Станислав“ – САН, Словакия) – Омонимията като следствие от повторно заемане на чужди думи (върху български и словашки материал)
10.20 – 10.40 Елена Хаджиева, Рени Манова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) – Нови фразеологизми в българската разговорна практика на чужденци
10.40 – 11.00 Дискусия

Централно фоайе

11.00 – 11.20: Пауза


Зала „Иван Евстратиев Гешов“

Второ заседание: Българска ономастика

Председател: проф. Валентин Гешев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

11.20 – 11.40 Анна Чолева-Димитрова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) – Старинни местни имена от Понишавието (Нишавската долина)
11.40 – 12.00 Марияна Парзулова (Университет „Проф. д-р Асен Златаров“) – За един антропонимен текст в отчета на Одеското българско настоятелство (1878 – 1880 г.)
12.00 – 12.20 Катя Чаралозова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) – Система на българските собствени лични имена (семантико-прагматично изследване)
12.20 – 12.40 Надежда Данчева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) – Хидрографски термини за река, поток в микротопоними от Западна България
12.40 – 13.00 Дискусия

Централно фоайе

13.00 – 14.00: Обедна почивка


Зала „Иван Евстратиев Гешов“

Трето заседание: Общо езикознание

Председател: доц. Марина Джонова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

14.00 – 14.20 Гергана Петкова (Медицински университет, Пловдив), Ваня Иванова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“), Женя Гундашева (Тракийски университет, Стара Загора), Димитър Мирчев (Медицински университет, Пловдив) – Латинска личноименна система: собствено име (преномен) и отражението му в южнославянските антропонимни системи
14.20 – 14.40 Искра Добрева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) – Source, Goal and Company in Judeo-Spanish
14.40 – 15.00 Вехбие Балиева (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) – Фрейм скриптове, фрейм сценарии и игри в обучението по български език като втори на 5 – 6-годишни деца билингви
15.00 – 15.20 Невена Стоянова (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“) – Лексико-семантична репрезентация на български и на френски на идеята за граница чрез думите „граница“ и „предел“, frontière и limite
15.20 – 15.40 Ралица Люцканова-Костова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) – Понятието queer и възможните му художествени преводи на български език
15.40 – 16.00 Дискусия

Централно фоайе

16.00 – 16.20: Пауза


Зала „Иван Евстратиев Гешов“

Четвърто заседание: Българска диалектология

Председател: проф. Радка Влахова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

16.20 – 16.40 Илияна Гаравалова (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) – Ономасиологични и мотивационни паралели между българските и европейските названия на ледената висулка
16.40 – 17.00 Росица Декова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) – Онтологичен модел на диалектната делитба на българския език
17.00 – 17.20 Георги Митринов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН) – Български следи в епиграфски надгробни паметници от Беломорието (Егейска Македония)
17.20 – 17.40 Малгожата Сковронек (Университет на Лодз, Полша) – За сътворението без Създателя. Бележки върху един коментар към Битие (по ркпс РАН 320)
17.40 – 18.00 Дискусия

Зала „Проф. Марин Дринов“

18.00: Закриване на конференцията


Няма такса за участие в конференцията, но регистрацията е задължителна. Можете да се регистрирате преди 12 май 2019 г. тук.

Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 14 – 15 май 2019 г.). Ваня Мичева, Диана Благоева, Сия Колковска, Татяна Александрова, Христина Дейкова (отг. ред.). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2019. ISBN 978-954-322-987-1.

➥ Доклади от Международната годишна конференция на ИБЕ през 2019 година

Етичен кодекс


Статиите се подават на български или английски език. Обемът им не бива да надвишава 15 стандартни страници (в обема се включва и списъкът на цитираната литература). Докладите се оформят според следните инструкции. Докладите, подадени за участие в конференцията, ще бъдат приети след положително заключение на базата на анонимно рецензиране.

Подаването на статиите се извършва в .pdf формат чрез профила на конференцията в системата за управление на конференции EasyChair. Авторите, които нямат профил в нея, трябва да се регистрират през входната страница на EasyChair (https://easychair.org/account/signup.cgi). Крайният срок за подаване на докладите е 15 март 2019 г.

Сборникът с доклади ще бъде представен за оценка и включване в ISI Web of Science и други международни индекси. Сборникът от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, проведена през 2017 г., е индексиран в ISI Web of Science.