EN
Начало » ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“ 2019

ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“ 2019

В годината на 150-ия юбилей на Българската академия на науките Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ има удоволствието да организира своята поредна Годишна конференция с международно участие.

 

Тематиката на конференцията обхваща следните основни направления (без да се ограничава до тях):

  • Съвременен български език
  • Българска лексикология и лексикография
  • Терминология и терминография
  • История на българския език
  • Българска диалектология
  • Българска етимология
  • Българска ономастика
  • Етнолингвистика
  • Общо и съпоставително езикознание
  • Компютърна лингвистика

 

Дата и място на провеждане

15 май 2019 г., гр. София

 

Езици на конференцията

Докладите и дискусиите по време на конференцията са на един от следните езици: български и английски.

 

Дати

15 март 2019 г.: краен срок за подаване на докладите

5 април 2019 г.: уведомяване на авторите на приетите доклади

15 април 2019 г.: краен срок за подаване на окончателния вариант на докладите

15 май 2019 г.: публикуване на електронния Сборник с доклади

15 май 2019 г.: начало на Конференцията

 

За контакт:

Имейл адрес: confibl@ibl.bas.bg

 

КОМИТЕТИ

 

Програмен комитет

 

Максим Стаменов – Институт за български език, Българска академия на науките, България (председател)

Диана Благоева – Институт за български език,Българска академия на науките, България

Мариола Валчак-Миколайчак – Университет „Адам Мицкевич“, Полша

Лучия Антонова-Василева – Институт за български език, Българска академия на науките,България

Валентин Вълчанов – Норвежки научно-технически университет, Норвегия

Хана Гладкова – Карлов университет, Чехия

Павло Гриценко – Институт по украински език, Украинска академия на науките, Украйна

Христина Дейкова – Институт за български език,Българска академия на науките, България

Мила Димитрова-Вълчанова – Норвежки научно-технически университет, Норвегия

Мариана Жатоп – Букурещки университет, Румъния

Петер Женюх – Славистичен институт „Ян Станислав“, Словашка академия на науките, Словакия

Таня Иванова-Съливан – Университет в Ню Мексико, САЩ

Мария Китанова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

Светла Коева – Институт за български език, Българска академия на науките, България

Мария Кошкова – Славистичен институт „Ян Станислав“, Словашка академия на науките, Словакия

Илияна Кръпова – Венециански университет „Ка’Фоскари“, Италия

Руслан Митков – Университет на Улвърхамптън, Великобритания

Ваня Мичева – Институт за български език,Българска академия на науките, България

Олга Младенова – Университет в Калгари, Канада

Божана Нишева – Славянски институт, Чешка академия на науките, Чехия

Иван Петров – Лодзки университет, Полша

Ирина Седакова – Институт по славянознание, Руска академия на науките, Русия

Людвиг Селимски – Шльонски университет, Полша

Кристияна Симеонова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

Малгожата Сковронек – Лодзки университет, Полша

Румяна Слабакова – Саутхемптънски университет, Великобритания

Петър Сотиров – Университет „Мария Кюри-Склодовска“, Полша

Хетил Ро Хауге – Университет в Осло, Норвегия

Елена Узеньова – Институт по славянознание, Руска академия на науките, Русия

Марияна Цибранска-Костова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

Катя Чаралозова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

Анна Чолева-Димитрова – Институт за български език, Българска академия на науките, България

Александър Шапошников – Институт за руски език, Руска академия на науките, Русия

 

Организационен комитет

 

Мая Влахова-Ангелова – Българска академия на науките, България (председател)

Магдалена Абаджиева – Българска академия на науките, България

Цветелина Георгиева – Българска академия на науките, България

Цветана Димитрова – Българска академия на науките, България

Ана Кочева-Лефеджиева – Българска академия на науките, България

Теодора Кръстева – Българска академия на науките, България

Светлозара Лесева – Българска академия на науките, България

Иво Панчев – Българска академия на науките, България

Кристияна Симеонова – Българска академия на науките, България

Симеон Стефанов – Българска академия на науките, България

Милен Томов – Българска академия на науките, България

 

Инструкции

Статиите се подават на български или английски език. Обемът им не бива да надвишава 15 стандартни страници (в обема се включва и списъкът на цитираната литература). Докладите се оформят според следните инструкции. Докладите, подадени за участие в Конференцията, ще бъдат приети след положително заключение на базата на анонимно рецензиране.

Подаването на статиите се извършва в .pdf формат чрез профила на Конференцията в системата за управление на конференции EasyChair. Авторите, които нямат профил в нея, трябва да се регистрират през входната страница на EasyChair (https://easychair.org/account/signup.cgi). Крайният срок за подаване на докладите е 15 март 2019 г.

Сборник с доклади ще бъде представен за оценка и включване в ISI Web of Science и други международни индекси. Сборникът от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, проведена през 2017 г., е индексиран в ISI Web of Science.