EN

Публикации

Секция за история на българския език

 

 

 

Старобългарски речник

 

 

Т. I. А-Н.

 

С., изд. „Валентин Траянов“, 1999, 1027 с.
Представя лексиката от класическите старобългарски паметници, дошли до нас в оригинали (епиграфските паметници) или чрез преписи от Х-ХІ в.(ръкописи)
Изданието е спечелило националната награда „Христо Г. Данов“ за 2000 г. в раздел „Хуманитаристика“.

 

 

Т. IІ. О-ижица.

 

С., изд. „Валентин Траянов“, 2009, 1325 с.
Проект: Проучване на старобългарската лексика като част от славянското християнско културно наследство – издаване на Старобългарски речник, т. II – спечелено финансиране от Фонд „Научни изследвания“ в конкурс на МОН.
Към тома е включен апендикс, който съдържа 270 нови за старобългарския лексикален фонд лексеми, ексцерпирани от открити в последните години старобългарски текстове.

 

 

Речник на книжовния български език на народна основа от ХVІІ век (върху текста на Тихонравовия дамаскин).

 

изд. „Валентин Траянов“, 2013, 1143 с.
Речникът показва лексикалното богатство на българския език на народна основа от ХVІІ век чрез възлов негов представител – Тихонравовия дамаскин. Съвместна задача между Института за български език при БАН и Института за славянознание на Руската академия на науките.

 

 

Речник на произведенията на Патриарх Евтимий.

 

(Приет за печат от НС с Протокол №4 на 23. IV. 2008 г.)
Речникът е преводно-тълковен с индексална част, изработен въз основа на пълната ексцерпция на предварително избрани основни преписи на доказано авторските произведения на Патриарх Евтимий. С методите на модерната лексикография се представя семантиката на лексемите от езика на Патриарх Евтимий, като се използват теоретичните постижения на СИБЕ при създаването на Старобългарския речник.

 

 

Речник на съчиненията на поп Пейо

 

Автори:Мария Райкова, Ангелина Даскалова
(Приет за печат с протокол №4 от 9 ноември 2000 г.)
2500 лексеми по най-ранния известен засега препис на ръкопис от Хилендарския манастир, който представя творчеството на един от оригиналните български писатели от ХVІ век.

 

 

Трудове и сборници

 

Милтенов, Явор. Златоструй: старобългарски хомилетичен свод, създаден по инициатива на българския цар Симеон. Текстологическо и извороведско изследване. С., 2013.

 

 

Мичева, Ваня. Паратактични отношения в историята на българския книжовен език. Изд. Дио Мира. С., 2013, ISBN: 978-954-2977-07-0. Изследването проследява развитието на паратактичната система в българския книжовен език от 9-ти до края на 17-ти век, като анализира промените в семантичните типове, връзката с говоримия език и с лингвокултурологичните особености на текстовете.

 

 

Марияна Цибранска-Костова, Елка Мирчева. Зайковски требник от 14 век. Изследване и текст. Изд. „Валентин Траянов“. С., 2012, ISBN: 978-954-9928-61-7. Най-архаичният пълен текст на требник в българските книгохранилища, със следи от глаголически акростих и изключително ценен лексикален материал е представен с точно издание и прецизно изследване на базата на широк езиков материал.

 

 

Цибранска-Костова, Марияна. Яков Крайков и неговият сборник „Различни потреби” между Венеция и Балканите през ХVI век. Изд. „Валентин Траянов“. С., 2012, ISBN: 978-954-9928-63-1.

 

 

Цибранска-Костова, Марияна. Български епитимийник от XV-XVI в. Изд. „Валентин Траянов“. С., 2011, ISBN: 978-954-9928-59-4.

 

 

Цибранска-Костова, Марияна. Покайната книжнина на Българското средновековие IX – XVIII век. Изд. „Валентин Траянов“. С., 2011, ISBN: 978- 954- 9928- 52- 5.

 

 

Антонова-Василева, Лучия, Георги Митринов. Речник на българските говори в Южните Родопи, Драмско и Сярско. Институт за български език “Проф. Л. Андрейчин”. С., 2011, ISBN: 978-954-92489-2-0.

 

 

Митринов, Георги. Южнородопските български говори в Ксантийско и Гюмюрджинско. Издава “Фондация ВМРО”. С., 2010, ISBN: 978-954-9206-44-9.

 

 

Филология. История. Изкуствознание. Сборник изследвания в чест на проф. дфн Стефан Смядовски. Изд. „Валентин Траянов“. С., 2010, ISBN: 978-954-9928-49-5.

 

 

Стефан Смядовски “Книга за смъртта”. Т 1. Риторика на скръбта. С. (под печат)

 

 

Марияна Цибранска-Костова, Мария Райкова. Богомилите в църковноюридическите текстове и паметници. В: сп. Стара българска литература (под печат), 40 страници.

 

 

Явор Милтенов. Кирилски ръкописи с глаголически вписвания. В: Wiener slavistisches Jahrbuch, студия (под печат).

 

 

Цибранска-Костова М. “Заповеди на св. Отци” в Синайския евхологий и западноевропейските пенитенциали. В: Стара българска литература, (35 с. под печат)

 

 

Етюди върху кирилската палеотипия XV-XVIII вМарияна Цибранска-Костова,

Етюди върху кирилската палеотипия XV-XVIII в.
С., изд. Гутенберг, 2007, 202 c.

 

 

 

 

 

Котленски сборник лято 1805. Изследване (с оглед на диалектната основа) и издание на текстаАвгуста Манолева.
Котленски сборник лято 1805. Изследване (с оглед на диалектната основа) и издание на текста.,
С., изд. “ЕЛГАТЕХ”, 2006, 315 с.
Изданието е спечелило конкурс на Националния център за книгата

 

 

 

Явор Милтенов. Диалозите на Псевдо-Кесарий в славянската ръкописна традиция.
С., изд. “Авалон”, 2006, 590 с.
Изданието е спечелило конкурс на Националния център за книгата

 

 

Германов сборник от 1358/1359 г. Изследване и издание на текста.Елка Мирчева.
Германов сборник от 1358/1359 г. Изследване и издание на текста.
С., изд. ”Валентин Траянов”, 2006, 846 с.
Изданието е спечелило конкурс на Националния център за книгата

 

 

 

Георги Митринов, Родопско книжовно наследство. Райковски дамаскин.
Варна, Университетско издателство ВСУ, 2005, 276 с.
(ново пълно издание на текстовете в същинската част на сборника.)

 

 

Мария Райкова. Към историята на българската ръкописна книга през ХVIII – ХIХ век.
(Приет за печат с протокол №2 от 17 март 2005 г. – 52 с.)

 

 

Грамоти на българските царе. Увод. Текстове. Речник. Библиография. А. Даскалова, М. Райкова.
Грамоти на българските царе. Увод. Текстове. Речник. Библиография. С., Академично издателство “Марин Дринов”, 2005, 443+7 с.
Първият тълковен речник на лексиката на осем български царски грамоти от ХІІІ-ХІV в.
Изданието е спечелило конкурс на Националния център за книгата

 

 

Светци, свитъци, книги.Стефан Смядовски. Светци, свитъци, книги.
С., ИК “Агата-А”, 2003, 148 с.

 

 

 

 

Цибранска- Костова, М. Черковнославянските печатни книги и българската книжнина ХVІІ-ХІХ в. (по материал на печатния Номоканон), 107 с.
(приета за печат с Протокол №9 от 255.07.2002 г. на НС на ИБЕ)

 

 

Георги Митринов. Златоградски сборник. С., Изд. “Македония прес”, 2000

 

 

Българска кирилска епиграфика.Стефан Смядовски,
Българска кирилска епиграфика.
С., ИК “Агата-А”, 1993.
Изследването е първото обобщаващо текстологично и езиково проучване на българските кирилски надписи.