EN
Начало » Структура » Българска лексикология и лексикография

Българска лексикология и лексикография

➥ Сътрудници

➥ Проекти

➥ Публикации

В Секцията се разработват теоретични проблеми и приложението им при създаването на речници. Изследванията са в четири основни направления:

  • Семантика – анализ на структурата на думата и представянето й в речник.
  • Лексикология – разработване на лексико-граматичните и синтактичните отношения за представяне на лексиката като система в синхрония и диахрония.
  • Теория на лексикографията – методологична основа за изработването на речници.
  • Научно-практическо приложение на лексикографията – жанрово речниково разнообразие: тълковни, двуезични и специални речници.

Основен проект с национално значение – „Речник на българския език“ (РБЕ) с издадени 14 тома – уникален източник за словното богатство на българския език и културното наследство на нацията. Голяма част от текстовете, от които е илюстративният материал за Речника, са част от Българския национален корпус.

Секцията предоставя свободен достъп до „Инфолекс“ – колекция от лексикографски ресурси (речник на синоними, речник на антоними, речник на нови думи, регистър на фразеологизми).

СБЛЛ е основател на Българското лексикографско дружество и член на EURALEX. Издава годишен бюлетин „Лексикографски преглед“. На всеки две години огранизира авторитетни за европейската лексикографска гилдия конференции.

СБЛЛ е наследник на първото самостоятелно научно звено на БАН, създадено от акад. Стоян Романски през 1942 г. като „Служба за български речник“, прераснало (1949 г.) в Институт за български език.