EN

Публикации

Речници

 

 

Официален правописен речник на българския езикОфициален правописен речник на българския език

 

София, Просвета, 2012; 676 стр.

 

Със своите близо 90 000 речникови единици “Официален правописен речник на българския език” е най-пълният досега справочник от този тип. Речникът има нормативен характер – правилата, формулирани в увода, и правописът на включените в него думи са задължителни за писменото общуване.

 

 

Правопис и пунктуация на българския език. Основни правила

Изданието има нормативен характер и съдържа основните правила на правописа и пунктуацията на българския език. Обхванати са най-важните правописни и пунктуационни проблеми. Всички обяснения са илюстрирани с внимателно подбрани примери от разнообразни източници, представителни за съвременната писмена практика.

 

pravopis-i-punktuacia-na-bylgarskia-ezik-osnovni-pravila

   

 

 

Учебен речник по български език и литератураУчебен речник по български език и литература

 

София, Наука и изкуство, 2008; 248 стр.

 

Автори: Р. Станчева, Т. Александрова, Ал. Иванов

 

В речника са включени термините от обучението по български език и литература, както и общоупотребими думи, при които често се допускат грeшки.

 

Трудове и сборници

Мониторинг на въпросите в онлайн справочника „Езикови справки по интернет“ за периода 2018 – 2020 г.

София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2023. 75 с. ISBN 978-619-90884-6-3.

Мониторингът е резултат от работата по проекта на Секцията за съвременен български език към Института за български език на тема „Езикова култура и езикова политика. Електронни ресурси за езикови консултации“ (2018 – 2020).

 

Българите, книжовността, езикът ХІХ – ХХ век

 

Българите, книжовността, езикът ХІХ – ХХ век

 

[Сборник студии].

 

Състав. В. Мурдаров. София, ЕМАС, 2008; 389 стр.

 

Сборникът съдържа нови, оригинални приноси към непроучвани досега страни от историята на новобългарския книжовен език като славянски, балкански и европейски през ХІХ и ХХ век. Обхванат е широк кръг от въпроси – от основите на славянската филология и мястото на българския език сред останалите славянски езици през приноса на отделни учени за неговото изследване, конкретни проблеми на синтаксиса, морфологията, лексиката, правописа, езиковата картина и езиковите сценарии през Възраждането до нова трактовка на връзката между формирането на българската нация през Възраждането и изграждането на българския книжовен език.

 

 

Закони на/за езикаЗакони на/за езика

 

[Сборник студии].

 

Състав. П. Костадинова. София, Хейзъл, 2004; 238 стр.

 

В сборника се изразява принципното становище на учени от Института за български език относно актуалния проблем за законодателното уреждане на езиковата материя в България. Разглеждат се и практиката и опитът по отношение на езиковото законодателство в езиковата политика на Балканите и по света, проблемите на националните езици в Европейския съюз, както и възможностите на съвременните езикови технологии. (С участието на членове от други секции на Института за български език).

 

 

Проблеми на граматичната система на българския език

 

[Сборник студии].

 

Състав. В. Станков. София, Акад. изд. Проф. М. Дринов, 1995; 371 стр.

 

(Българско езикознание, 1.)
В сборника се анализират недостатъчно изяснени и спорни проблеми главно от областта на именната система на съвременния български книжовен език. Извършва се съпоставителен анализ на българския език с някои славянски и други европейски езици.

 

 

История на новобългарския книжовен език

 

София, БАН, 1989; 541 стр.

 

Пръв обобщаващ академичен труд върху проблемите на историята на новобългарския книжовен език от Възраждането до ХХ век.

 

 

Граматика на съвременния български книжовен езикГраматика на съвременния български книжовен език

 

Т. 1.Фонетика;
Т. 2. Морфология;
Т. 3. Синтаксис.

 

София, БАН, 1982–1983.

 

Първа и единствена засега академична граматика на съвременния български книжовен език.